රාජපක්ෂවරු සත පහක් වත් හොරකම් කරලා නැ

රාජක්ෂවරු සත පහක් වත්  හොරකම් කරලා නැBasil 6

Check Also

udubaddawa_crematorium

හවස හ‍යෙන් පසු මිනී පුච්චන්න උඩුබද්දාව ආදාහනාගාරයට තහනමක් !

උඩුබද්දාව ප‍්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ආදාහනාගාරය තුළදී පස්වරු හයෙන් පසුව ආදාහන කටයුතු සිදුකිරීම වළක්වාලමින් තහනම් නියෝගයක් ...